Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tài liệu

Biểu mẫu - báo cáo

Cập nhật lúc : 04:39 07/12/2013  

Mẫu kiểm điểm cá nhân năm 2013

Tải file

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG PHÚ BÀI                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Chi bộ trường THCS Phú Bài

                               *                                                   Phú Bài, ngày...... tháng ...... năm ......   

BẢN  KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

năm............

(Kèm theo Hướng đẫn số 22-/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương)

Họ và tên                                : .............................................

Chức vụ Đảng                         : .............................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể         : .............................................

Đơn vị công tác                       : Trường THCS Phú Bài

Chi bộ                                     : Trường THCS Phú Bài

1. Về tư tưởng chính trị:

.............................................................................................................................................

2.Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

.............................................................................................................................................

3. Về thực hiện, chức trách nhiệm vụ được giao:

.............................................................................................................................................

4. Về tổ chức kỷ luật:

.............................................................................................................................................

5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh:

.............................................................................................................................................

6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân:

.............................................................................................................................................

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

.............................................................................................................................................

8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức:

(đánh dấu X vào một ô tương ứng)

8.1. Xếp loại chất lượng đảng viên:

     Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.

     Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

8.2. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:

     Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

     Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

     Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

     Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

                                                                   NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

                                                                          (ký, ghi rõ họ tên)